iFix – תיקון אייפון ~ מעבדה לתיקון iPhone מקצועי במחירים נוחים

תקנון האתר

תקנון שימוש באתר

1.מבוא
2. קניין רוחני
3. אחריות
4 אבטחת מידע והגנת פרטיות
5. תנאי רכישה באתר
6. שונות

1.מבוא
אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.
1.1. תנאי השימוש דלהלן מהווים הסכם בין ר.א.מ אייפיקס בע”מ מצד אחד ח.פ. 514662238, (להלן: “iFix”) ובין המשתמש כהגדרתו להלן. תנאי השימוש באתר ifix.co.il (להלן: “האתר”) יתייחסו למבקש שירות ו/או לכל אדם הגולש באינטרנט לאתר, כאל משתמש (להלן: “המשתמש” או “המשתמשים”) שקיימת לגביו אפשרות הלכה למעשה או בפוטנציה לגלוש באתר ו/או לרכוש את המוצרים המפורסמים ומשווקים באתר, ועם כניסתו לאתר חלים עליו תנאי שימוש כפי שיבוארו להלן. השימוש באתר והגישה אל המוצרים והשירותים הינם בכפוף לתנאי תקנון זה. בכניסה לאתר מביע המשתמש באתר את הסכמתו לתנאי תקנון זה.
1.2. האתר , התכנים, והמוצרים המופיעים בו ניתנים לשימוש כמות שהם ועל פי זמינותם בהתאם להחלטת ר.א.מ אייפקס, המתפעלת ומנהלת את האתר ( להלן: “מנהלת האתר”). ידוע ומובהר כי ייתכנו שינויים של הרגע האחרון, במסגרתם ישתנו מפרטי המוצרים ו/או המחירים ו/או לא יהיה ניתן להזמין מוצר באמצעות האתר ולמשתמשים לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מנהלת האתר בכל הנוגע לכך. מובהר כי מנהלת אתר אינה צד לעסקאות אותן יבצעו המשתמשים באמצעות האתר.
1.3. האתר מוגבל לשימוש אישי ואין לעשות באתר כל שימוש מסחרי ללא הרשאה ממנהלת האתר מראש ובכתב.
1.4. מנהלת האתר אינה מתחייבת כי השימוש באתר לא יופרע על ידי גורמים שאינם בשליטתה.
1.5. האמור בתקנון זה בלשון זכר, נאמר מטעמי נוחיות גרידא ומתייחס לנשים ולגברים כאחד.
1.6. מנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקף שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר זה.
1.7. השימוש באתר נעשה בכפוף לכל האמור במסמך זה ובשאר המסמכים, שמופיעים או שיופיעו בעתיד באתר ולכל התנאים, הקיימים או שיתחדשו בהם, מפעם לפעם ולכל דין.
1.8. בכל מקרה של סתירה בין האמור בתקנון זה לבין פרסום אחר, יגבר האמור בתקנון זה.

2.קניין רוחני

2.1. כל התכנים המופיעים באתר וכל הדפים המצויים באתר, לרבות הנתונים והמידע שהם מכילים, מלל, תמונות, הקלטות קול, מוסיקה ווידאו, וכן כתבות, מאמרים, טקסטים, תוכניות, איורים, גרפים ואמצעי המחשה אחרים, קישורים, ופרסומות המופיעים באתר, כמו גם התוכנה המפעילה את האתר – הם קניינה של ifix.co.il וכפופים לזכויות הקניין הרוחני. אין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידי ifix.co.il באתר כמקנים רשיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של ifix.co.il או של ר.א.מ אייפקס בע”מ של צדדים שלישיים. סימני המסחר באתר הם קניינה של ifix.co.il או של ר.א.מ אייפקס בע”מ. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובמוצרים המוצגים בו, לרבות שם וסימן המסחרי של ר.א.מ אייפקס בע”מ , בעיצוב האתר, בתכנים המתפרסמים בהם על-ידי ifix.co.il או מטעמה ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בהם – הנן של ifix.co.il בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר בכל חלק מן הנ”ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של ifix.co.il, לפי העניין – בכתב ומראש.

3.אחריות

3.1. המידע באתר זה עשוי לכלול פרסום בדבר אתרים, הטבות והנחות בתנאים שתקבע ר.א.מ אייפקס, ר.א.מ אייפקס בע”מ רשאית להפסיק ו/או לשנות בכל עת כל אתר, הטבה או הנחה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
3.2. ר.א.מ אייפקס ו/או מנהלת האתר ו/או ifix.co.il לא ישאו בכל אחריות ביחס לזמינות השירותים הנמצאים באתר או באתרים מקושרים . כמו כן, אינן אחראיות ולא תשאנה בכל אחריות לכל נזק, הוצאה, הפסד, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש לרכושו או לכל צד שלישי בשל שימוש באתר (לרבות על ידי קטינים וכתוצאה מנגיפי מחשב) ו/או בשל הורדה של כל חומר מהאתר ( Download ). המשתמשים מודעים לכך שרשת האינטרנט מורכבת מלולאות ומחוליות רבות וכי פעולותיה של ifix.co.il ו/או של מנהלת האתר אינן תלויות רק בה. ifix.co.il ו/או מנהלת האתר אינן מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופסק ו/או יושבת ו/או יופרע ו/או יתנהל כסדרו ללא הפרעות ו/או לא ישובש כתוצאה מכל סיבה שהיא ובין השאר, בחומרה.
3.3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מנהלת האתר ו/או ifix.co.il לא מתחייבות כי השירותים באתר ינתנו כסדרם ובאופן רציף, ללא הפסקה וללא טעויות.
3.4. מנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק או לנתק או להגביל את הפעילות באתר, כולה או מקצתה, לרבות לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה ו/או אם תחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור מוצר ו/או בתנאי המכירה; אין ולא יהיה בכך כדי להטיל על ר.א.מ אייפקס ו/או מנהלת האתר ו/או ifix.co.il אחריות כלשהי.
3.5. ר.א.מ אייפיקס בע”מ תהא אחראית אך ורק על המוצרים הנרכשים באתר, וזאת בהתאם לכתב האחריות שיצורף לכל מוצר. מובהר כי בכל מקרה של סתירה בין פרסום באתר לבין פירוט המוצר בכתב האחריות תגברנה ההוראות ופירוט בכתב האחריות. מובהר כי ר.א.מ אייפיקס בע”מ תהא אחראית רק על מוצרים אשר נעשה בהם שימוש נכון וסביר בהתאם לאופיים. בכפוף לאמור בכתב האחריות.

  1. תשלום ואספקת המוצרים:

4.1 התשלום בכרטיס אשראי מהווה אישור הזמנה. חיוב הכרטיס בפועל יבוצע לאחר התקשרות טלפונית לאימות פרטי בעל הכרטיס לצרכי אבטחה וכנדש מחברות הסליקה על מנת לבטח את עסקת האשראי הטלפונית ו/או האינטרנטית.

4.2 במידה ויבחר איסוף עצמי – רק בעל הכרטיס אשראי להגיע לאסוף עם תעודת זהות לאימות.

4.3 דמי המשלוח אינם כוללים ביטוח של המוצרים –חברת ר.א.מ אייפיקס מסירה כל אחריות בגין תקלות שקרו על ידי חברת השליחות או צד ג’.

4.4. המזמינים במשלוח יקבלו טופס תנאי משלוח לחתימה.

4.5 חברת ר.א.מ אייפיקס בע”מ עושה כל שיכולתה על מנת לספק את המוצרים הנרכשים בתוך הזמן הקבוע בעת הרכישה. אולם , היה ומוצר  לא סופק בזמן האמור , לא תהא זו עילה להנחה, ביטול עסקה, ו/או פיצוי מכל סוג שהוא על החברה.

4.אבטחת מידע והגנת הפרטיות.

4.1. מנהלת האתר תנהג בפרטים האישיים ובמידע שמסרו הלקוחות במסגרת השימוש באתר בהתאם ובכפוף להוראות כל דין. מבלי לגרוע מן האמור, מנהלת האתר תהא רשאית להשתמש בפרטים האישיים ובמידע שמסרו הלקוחות כאמור, וכן לאסוף מידע אודות דפוסי השימוש של הלקוחות באתר על ידי רישום השימוש שיעשו באתר (לרבות באמצעות cookies ), בכפוף לכל דין, במקרים הבאים:
4.1.1. לצורך העברתם ל iFix על מנת להשלים את פעולת הרכישה שביצעו הלקוחות באתר.
4.1.2. לצורך שיפור המידע והתכנים שמנהלת האתר תציע במסגרת האתר ללקוחות באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מן הלקוחות באתר.
4.1.3. לצורך ניתוח מידע סטטיסטי על ידי מנהלת האתר ו/או מסירתו לצדדים שלישיים לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע כאמור לא יזהה את הלקוחות אישית באופן שמי.
4.1.4. לצורך יצירת קשר עם הלקוחות במקרה הצורך.
4.1.5. לצורך תחזוקת האתר ו/או המערכת.
4.2. ידוע ללקוחות כי מנהלת האתר מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות הלקוחות, אולם היא אינה יכולה למנוע שיבושים באתר שאינם תלויים בה באופן מוחלט.

5.תנאי רכישה באתר

5.1. המשתמש בוחר את המוצר על פי המגוון המופיע באתר. לצד כל מוצר מפורטים צבע מאפיינים, וכמות.
5.3. בבחירת המוצר על המשתמש לבחור בשדות החובה, את מאפייני המוצר שברצונו לרכוש.
5.4. לאחר ביצוע ההזמנה כמפורט לעיל, יארז המוצר הנבחר ויישלח למשתמש בדואר או באמצעות חברת שליחויות, על פי שיקול דעתה הבלעדי של ר.א.מ אייפיקס בע”מ.
5.5. הליך ההזמנה יושלם רק עם קבלת אישור חברת האשראי.
5.6. הזמן הצפוי לקבלת המוצר המוזמן הינו 7-14 ימי עסקים אלא אם כן המשתמש בחר שיטת משלוח מהירה יותר. ר.א.מ אייפיקס בע”מ לא תהא אחראית לעיכוב מסיבות הנובעות משביתה ו/או השבתת הדואר ו/או כל גורם אחר שאינו בשליטתה.
5.7. החזרות וביטול הזמנה ייעשו על פי כל דין ובפרט על פי חוק הגנת הצרכן התשמ”א-1981. ביטול עיסקה כאמור ייעשה בהודעה בכתב עד 14 ימים ממיום קבלת המוצר.
5.8  המחירים המצויינים הם למזמינים באתר ובלבד ואינם זהים למחירים בחנויות הרשת.
5.9. במידה ונרכש מוצר באתר ואינו קיים במלאי, החברה תזכה את הלקוח במחיר המוצר הנרכש.

6. מדיניות ביטולים והחזרות.
ניתן להחזיר מוצר שנרכש באתר עד 14 ימי ם מיום קבלת המוצר על ידי הבאתו/שליחתו אל משרדינו – בכתובת שד’ אבא אבן 1 הרצליה, או באמצעות משלוח המוצר ע”י שליח הכולל אישור קבלה.
לא ניתן להחזיר מוצר משומש או שאינו באריזתו המקורית, מוצר שנרכש יוחזר במצב חדש ללא שימוש וכולל את כל חלקיו ואביזרים נלווים, עד חודש מיום קבלתו על ידי הלקוח. מכשיר סלולרי שהודלק לא ניתן להחזרה.
בהחלפה למוצר אחר יזוכה הרוכש בסכום שהופיע על גבי חשבונית הרכישה.
בזיכוי כספי יוחזר הכסף לאותו אמצעי התשלום איתו שולם.
ר.א.מ אייפיקס בע”מ רשאית לקזז מסכום ההחזר את עלות המשלוח גם אם בחשבונית המקורית המשלוח ניתן בחינם כחלק ממחיר המוצר.
מוצרים שנכרשו בהזמנה מיוחדת ו/או בהזמנה מוקדמת אינם ניתנים לביטול. החברה שומרת לעצמה את הזכות לזיכוי בניכוי 20אחוז ממחיר המכירה.

7.שונות

7.1. המשתמשים מאשרים בזאת כי קראו והבינו את תנאי השימוש באתר המפורטים בתקנון זה, ומצהירים על הסכמתם להשתמש באתר בכפוף להם, שאם לא כן אסור להם לבצע כל פעולה באתר.
7.2. הדין החל על תקנון זה הנו דין מדינת ישראל בלבד, וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לעניין תקנון זה נתונה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים לכך בעיר תל-אביב-יפו (והצדדים שוללים במפורש את סמכותם המקומית של בתי משפט אחרים ברחבי הארץ).
7.3. מנהלת האתר תהיה רשאית לתקן ו/או לשנות הוראות תקנון זה, כולם או חלקם. תיקונים ו/או שינויים כאמור יכנסו לתוקפם מייד לאחר פרסומם באתר.
7.4  הוראות התקנון התקפות הנן אלה המפורסמות באתר במועד שיגור בקשת רכישה על ידי המשתמש.
7.5. למען הסר ספק, יובהר כי הוראות תקנון זה גוברות על הוראות כל תקנון ספציפי אחר שקיים (ככל שקיים) לגבי כל מוצר ו/או שירות המוצעים באתר.

iFix מאחלת לכם חווית רכישה נעימה.

 

×
דילוג לתוכן